RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Zakład Poligraficzny TWOJA DRUKARNIA z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 23 06-400 Ciechanów, tel./fax 23 654 62 29 ,mobile 515-120-811, e-mail: twojadrukarnia@o2.pl, www.twojadrukarnia.com

Celem przetwarzania danych jest prowadzenie współpracy gospodarczej, tj. w szczególności usług poligraficznych, realizacji obowiązków prawnych i skarbowych, prowadzenia działań marketingowych oraz informacyjnych o bieżącej działalności i ofercie.

Państwa dane pozyskaliśmy w wyniku współpracy, zawartych umów, stron internetowych oraz z naszych wcześniejszych kontaktów (rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa). Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonywania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu informacji o braku zgody na dalsze przetwarzanie. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne nam świadczą, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, biuro księgowe, firmy kurierskie oraz inni podwykonawcy zewnętrzni. Zakład Poligraficzny TWOJA DRUKARNIA, nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające m.in. pracownikom oraz współpracownikom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, zarządzającym systemem teleinformatycznym oraz świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe – w celu prowadzenia korespondencji) lub tym podmiotom, które są prawnie uprawnione do uzyskania informacji na Państwa temat. Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), 
  • sprostowania danych (art. 16. RODO), 
  • usunięcia danych (art. 17 RODO), 
  • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 
  • przenoszenia danych (art. 20 RODO), 
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 
  • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO). W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).